ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ от ПРЕВОДИ ВАРНА ЕООД

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. С настоящите Общи условия /ОУ/ се уреждат взаимоотношенията между „Преводи Варна” ЕООД като Изпълнител на услуги по преводи на документи и потребителите – физически и юридически лица /Клиенти/ на такива услуги.
2. Данни за Изпълнителя – “ПРЕВОДИ ВАРНА” ЕООД, ЕИК 204119274, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Съборни” № 27, e-mail: office@prevodivarna.bg, телефон за връзка: 359 885 839 972
3. Номенклатура на услугите – писмен превод, устен превод /консекутивен, симултанен, превод при придружаване в неформални събития/, редактиране на превод, коректура на текст, , превод и локализация на уебсайтове.
4. Документ – представлява всеки материал в писмен, графичен или цифров вид, предоставен от Клиента с цел извършване на съответната услуга от Изпълнителя.
5. Превод – възпроизвеждане на съдържанието на текста на съответния документ от български на чужд език или обратното, както и от един чужд език на друг.
6. Преводач – лице с необходимата образователна езикова квалификация.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
1. Възлагането на услугите се извършва по поръчка на Клиента, с която се конкретизират документа, вида и обема на услугите, както и други съществени изисквания за тяхното изпълнение. При необходимост Изпълнителят изготвя оферта за исканите услуги.
2. При подаването на поръчката Клиентът е длъжен да предостави всички материали, необходими за изпълнението й, както и да заяви специфичните си изисквания.
3. След получаването на заявката Изпълнителят уточнява условията за изпълнението на услугите, цената и срока за извършването им и потвърждава приемането на поръчката.
4. Подаването на поръчката от Клиента и приемането й от Изпълнителя може да бъде извършено писмено в офиса на Изпълнителя или на посочен от Клиента адрес, по факс, електронна поща, с препоръчана пратка с обратна разписка или чрез упълномощен куриер.
5. Потвърждението на поръчката в писмена форма или в електронен вид се счита за сключен между страните договор за извършване на съответните услуги.
6. При лоялни Клиенти, страните могат да сключат рамков договор за абонаментно обслужване, като отделните възлагания се конкретизират също с поръчки.
7. С подаването на поръчката, съответно с подписването на рамковия договор, се счита, че Клиентът е запознат и е съгласен с тези ОУ.
8. Срокът за изпълнение на поръчката тече от предаване на всички документи по поръчкатана Изпълнителя.
9. Услугата се счита за изпълнена с предаване на готов документ от Клиента на Изпълнителя по уговорен между страните начин и посочен в т. ІІ.4, а в случаите на устен превод – с извършването му.
10. Разходите за получаване на готовите документи са по договаряне.

ІІІ. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.1. Стойността на услугите за превод се определят съгласно действащите към момента на възлагане на поръчката цени на Изпълнителя и договорени с Клиента и се формират в зависимост от езика, сложността на документа и срока за изпълнение на поръчката.
1.2. Езиците са разделени на четири езикови групи:
1.2.1. Основни европейски езици – английски, френски, немски, испански италиански, руски;
1.2.2. Други европейски езици – гръцки, турски, чешки, полски, сръбски, украински, хърватски, македонски, румънски, португалски.
1.2.3. Редки езици – албански, арабски, арменски, датски, иврит, норвежки, фламандски, унгарски, холандски, шведски.
1.3. Нормалният капацитет за един преводач е между 5-8 /пет-осем/ преводачески страници на ден, в зависимост от това се определя и вида на поръчката. При големи проекти е възможно поделянето на материала между двама и повече преводачи, за да бъде изпълнен в искания срок.
1.4. Цените за извършване на превод от чужд език на български или обратното зависи от езика и езиковата група и клиентът получава информация за цената на 1/ една/ преводаческа страница.
1.5. При превод от един чужд език на друг се извършва превод от единия чужд език на български език и от български на съответния чужд език.
1.6. Цените за превод са формирани за една стандартна преводна страница – 1800 знака (30 реда/60 знака на ред, вкл. интервалите) от преведения текст (съгл. БДС EN 15038:2006) и се изчисляват по Word Count. Всяка започната страница се закръглява нагоре с точност до половин страница. Всеки отделен документ по-малък от една страница, се счита за една страница.
1.7. Допустимо е завишаване до 30 % /тридесет – петдесет на сто/ на цените за превод в случаите на сложност или специфика на документа /напр. техническа, медицинска, юридическа или др. специализирана терминология, нуждаеща се от консултации, за изработване и попълване на таблици и др./
1.8. При голям обем или повторяемост на текст в документите за превод, цените подлежат на допълнително договаряне.
1.9. Всеки следващ превод на повтарящ се документ се счита като редакция, която се таксува като ½ от цената на превода.
2. Цените и условията на услугите при устен превод, коректура на текст, превод и локализация на уебсайтове са по договаряне.
3. В случай, че не е възможно цената да бъде определена точно към момента на възлагане на поръчката ( при наличието на много графични данни, необходимостта от поставянето на легенди и т.н), цената се посочва ориентировъчно и се изчислява след извършването на превода по горепосочения начин.
5. Цената за всяка поръчка се заплаща в 5 /пет/ – дневен срок от изпълнението на услугата чрез банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя: IBAN: BG23 BUIB 9888 1046 4242 00, Сибанк АД

ІV. РЕКЛАМАЦИИ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация на превода в седем дневен срок, считано от датата на получаване на превода.
2. Ако до края на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи рекламация, се счита, че превода е приет без възражения.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи точните места в целия текст, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя текста на независим преводач, който да редактира местата, за които е направена рекламацията.
4. Непосочване на точните места на рекламация освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължение за коригиране на преведения текст.
5.Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Предоставяне на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разумен срок за отстраняване на рекламациите. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да предостави подобен разумен срок, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отпада отговорността за поправяне на рекламациите.

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Услугите се изпълняват съгласно правилата на добросъвестната търговска практика за съответната услуга и приетите от Изпълнителя изисквания на Клиента.
2. Изпълнителят отговаря за организиране на изпълнението на услугите и за извършването им в необходимия срок, със съответното качество и на договорената цена.
3. Отговорността на Изпълнителя се изключва при обективни обстоятелства извън неговия контрол, в т.ч. форсмажорни обстоятелства; действия/бездействия на държавни и административни органи или пощенски и куриерски фирми; посочен от Клиента грешен пощенски или електронен адрес; дефекти и повреди във физическите или електронните носители на документите или в техническите средства, използвани при изпълнение на услугите; кражба, грабеж или друго похищение на документите; последващи вреди или пропуснати ползи, настъпили след предаване на готовата поръчка на Клиента; отказ или неполучаването в срок по уговорения начин на резултатите от изпълнената услуга – в последния случай Изпълнителят се задължава да пази документите на Клиента за срок от 6 /шест/ месеца, като рискът от повреждането или погиването им е за сметка на Клиента.

VІ. НЕУСТОЙКИ
1. За забавено изпълнение на задълженията по сключения между страните договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% /едно на сто/ на ден от стойността на съответната поръчка, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от общата дължима сума.
2. Изпълнителят не се счита в забава в случай, че неспазването на срока за изпълнение на съответната услуга се дължи на някоя от обстоятелствата, посочени в т. V.3.

VІІ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Авторските права или другите права на интелектуална собственост върху резултатите от изпълнението на услугите принадлежат на Изпълнителя, като Клиентът има право да ги използва съгласно уговорените между страните начин и цел.

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.1. Изпълнителят се задължава да пази търговската тайна или други факти, данни, сведения и обстоятелства относно Клиента, които са му станали известни при или по повод изпълнението на услугите.

1.2. Не се счита нарушаване на задължението за конфиденциалност предоставянето на данни за Клиента и поръчката на трети лица – сътрудници, подизпълнители или партньори на Изпълнителя, ангажирани за изпълнение на съответната поръчка.
1.3. Задължението за конфиденциалност не изключва и правото на Изпълнителя да използва идентифициращите данни на Клиента в допустимите по закон случаи, както и за целите на своя фирмен маркетинг като напр. клиентски листи, рекламни материали, уебсайт линкове, статистически изследвания, маркетингови проучвания, публикации в пресата, интервюта и други подобни.
2. При подаването на поръчките се приема, че Клиентът е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Изпълнителя /вкл. неговите сътрудници, подизпълнители и партньори/ в обема и по начина, необходими за извършването на съответната услуга, както и за посочените в предходната точка фирмени цели, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ІХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
За неуредените въпроси в договора между страните, вкл. в тези ОУ, както и в случаите на спорове, се прилагат относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Х. ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Тези ОУ са неразделна част от сключения между Изпълнителя и съответния Клиент договор и са достъпни на интернет страницата на Изпълнителя – www.prevodivarna.bg.
2. Изпълнителят има право да променя ОУ за изпълнението на услугите. Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя, с изключение на случаите на приетите заявки.